Ptuj | Zakladnica tisočletij

SlovenščinaDeutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Home
Click on the slide!

Ptuj | The Treasure Of Thousend Years

Click on the slide!

Koncerti, prireditve

ENG: Vabimo Vas, da si ogledate katero izmed mnogih kulturnih prireditev.

More...
Click on the slide!

ENGLISH Vinska klet Ptuj

ENG: Najstarejša vinska klet, v kateri lahko ob sprehodu skozi njene podzemne hodnike prisluhnete zgodbi o vinu.

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
  Last month May 2017 Next month  
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ptuj | Zakladnica tisočletij

Ptujska noč

JAVNO POVABILO ZA IZVEDBO GOSTINSKIH STORITEV IN ZABAVNO GLASBENEGA PROGRAMA NA LOKACIJI MESTNE TRŽNICE V OKVIRU PRIREDITVE

PTUJSKA POLETNA NOČ 2017

Javni zavod za turizem Ptuj (v nadaljevanju: organizator) objavlja javno povabilo za izbiro ponudnika za izvajanje gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017.

Lokacija in termin prireditve:

Prireditev bo potekala na lokaciji Mestne tržnice, v petek, 4. 8. in v soboto 5. 8. 2017 , vsak dan od 20. do najkasneje 5. ure zjutraj naslednjega dne.

Zaradi zagotovitve in izvedbe pestre gostinske in kulinarične ponudbe ter kakovostnega zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017, vabimo vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe.

                                                                                                            

1. SPLOŠNO

Organizator vabi zainteresirane ponudnike za sodelovanje pri izvedbi tradicionalne javne prireditve PTUJSKA POLETNA NOČ 2017, ki jo letos ob občinskem prazniku organizira Javni zavod za turizem Ptuj in ptujski gostinci, hotelirji ter drugi subjekti. Ob prireditvi Ptujska poletna noč postanejo trgi in ulice mesta Ptuj glasbena prizorišča in promenade, z dobro gostinsko in kulinarično ponudbo.

V koncept organizacije in izvedbe prireditve Ptujska poletna noč 2017 sodi tudi izvajanje gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice.

Predmet javnega povabila

Predmet javnega povabila je izbira ponudnika za izvajanje gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017 (v nadaljevanju: gostinska ponudba in zabavno glasbeni program na lokaciji Mestne tržnice).

Organizator v sklopu prireditve Ptujska poletna noč 2017, na lokaciji Mestne tržnice zagotovi naslednje:

-          pridobitev ustreznih dovoljenj in soglasij,

-          zavarovanje splošne odgovornosti,

-          skupno promocijo in oglaševanje prireditve,

-          postavitev zapor in izdelavo elaboratov,

-          čiščenje lokacije po prireditvi,

-          glavni dovod elektrike in vode na prizorišču,

-          najem posod za smeti, praznjenje in odvoz odpadkov,

-          najem in vzdrževanje premičnih wc kabin,

-          varovanje javne prireditve z varnostniki in reditelji gasilci,

-          ter vse drugo, kar je potrebno zagotoviti za nemoten in varen potek prireditve.

Splošni pogoji za ponudnike:

 1. Na povabilo se lahko odzove vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet povabila.
 2. Ponudnik se s ponudbo zaveže, da bo v primeru izbire organizatorju poravnal prispevek za pridobitev pravice izvajanja gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč, v ponujeni višini neto zneska. Ponudnik bo znesek poravnal na podlagi sklenjene pogodbe in izstavljenega računa s strani organizatorja.
 3. Ponudnik se zaveže, da bo sklenil z zavarovalnico polico za zavarovanje odgovornosti, za zavarovanje dejavnosti, ki je predmet povabila. Riziko odpovedi projekta nosi izbrani ponudnik sam.
 4. Ponudnik mora imeti izkušnje na področju, ki je predmet povabila in sicer pri organizaciji vsebinsko podobnih projektov ali prireditev, kar dokazuje z najmanj tremi referencami v zadnjih treh letih. Kot ustrezne reference se bodo štele reference izdane ponudniku, iz katerih je razvidno, da je že izvajal podobne projekte ali prireditve v primerljivem obsegu. Vsaka referenca mora biti potrjena s strani naročnika projekta ali prireditve, katere izvajalec je bil ponudnik. V primeru, da je ponudnik izvajal lastne prireditve, priloži druga verodostojna dokazila (prijava prireditve, obvestila, medijske objave in podobno). Ponudnik je dolžan sam pripraviti ustrezne dokumente kot prilogo k ponudbi, iz katerih so razvidne reference ponudnika.
 5. Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno storitev iz predmetnega povabila. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot vodilni partner, s katerim pa organizator ureja vsa medsebojna poslovna in pravna razmerja.
 6. Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Javnega zavoda za turizem Ptuj.
 7. Ponudnik mora imeti poravnane vse davke in prispevke.
 8. Ponudnik v času oddaje ponudbe ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem postopku, ki ima lahko za posledico prenehanje ponudnika. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Organizator bo štel, da je ponudnik z vložitvijo ponudbe in podpisom Obrazca 2 podal lastno izjavo, da v času oddaje ponudbe ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem postopku, ki ima lahko za posledico prenehanje ponudnika.
 9. Ponudniku glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z organizatorjem. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Organizator bo štel, da je ponudnik z vložitvijo ponudbe in podpisom Obrazca 2 podal lastno izjavo, da mu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z organizatorjem.

10.Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih prejme ponudnik s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo ponudniki na prodajnih mestih razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje storitev, prodaje in drugih vsebin v okviru sodelovanja na prireditvi. Vsak ponudnik vlaga prijavo za sodelovanje na prireditvi Ptujska poletna noč 2017 izključno na lastno tveganje in na lastne stroške.

 1. Izhodiščni in obvezni minimalni prispevek za sodelovanje na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017 je 1.500,00 EUR neto. Zainteresirani ponudnik, ki bo ponudil nižji znesek od navedenega, bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Organizator si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahteva, da predložijo pojasnila in/ali dodatna dokazila s katerimi potrdijo navedbe iz ponudbe.

Zahteve glede izvedbe:

 1. Gostinske storitve in zabavno glasbeni program se izvajajo ves čas prireditve, predvidoma vsak dan od 20. ure do najkasneje 5. ure zjutraj naslednjega dne. Dokončne ure nudenja storitev se uskladijo z organizatorjem.
 2. Za izvedbo gostinske ponudbe mora izvajalec zagotoviti zadostno število ljudi (natakarjev in ostalega osebja) ter poskrbeti za vse, kar glede delovnih razmerij in izvajanja gostinske dejavnosti zahteva veljavna zakonodaja.
 3. Gostinske storitve zajemajo lastno pripravo hrane in nudenje pijače. Ponudba hrane mora, med drugim, vključevati tudi tradicionalne ptujske jedi.
 4. Ponudnik mora prodajne cene hrane in pijače oblikovati primerno okolju in krajevnim značilnostim ter vrsti prireditve.
 5. Ponudnik je dolžan na lokaciji zagotoviti kakovosten in pester zabavno glasbeni program, zagotoviti mora oder primerne velikosti za nastopajoče in varnostne ograje, poskrbeti za osvetlitev odra, ozvočenje in drugo, potrebno za izvedbo glasbenega programa.
 6. Ponudnik si je sam dolžan priskrbeti in zagotoviti točilne komponente (jurčke ipd.), mize in klopi za obiskovalce, zadostne količine hrane in pijače, strežno osebje, dovolj ustreznih električnih kablov, v kolikor potrebuje elektriko na več koncih prireditvenega prostora in vse ostalo za nemoteno oskrbo obiskovalcev prireditve. Električni kabli morajo biti zavarovani in nameščeni skladno z zakonodajo.
 7. Ponudnik mora poskrbeti za plačilo in prijavo nastopajočih in glasbe ter seznam izvedenih glasbenih del prijaviti združenju SAZAS, IPF, ipd.. Ves čas organizacije in izvedbe prireditve, mora ponudnik sodelovati z organizatorjem in upoštevati njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih zahteva organizator.
 8. Ponudnik zaščiti svoje predmete in drugo opremo na prireditvenem prostoru sam oz. na svoje stroške.

Ponudnik s podpisom izjave Obrazec 2 potrdi sprejemanje vseh navedenih obveznih zahtev.

Vsebina ponudbe

Pisna ponudba mora vsebovati najmanj naslednje:

-          osnovne podatke o ponudniku (obrazec 1),

-          podpisano izjavo o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega povabila (obrazec 2),

-          izpolnjen obrazec Ponudba (obrazec 3),

-          najmanj tri reference, pripravljene v skladu s točko 4 Splošnih pogojev za ponudnika iz tega povabila (lastni obrazec),

-          predstavitev gostinske in kulinarične ponudbe ki bo ponujena na dogodku in mora zajemati med drugim tudi tradicionalne ptujske jedi ter opis zabavno glasbenega in drugega animacijskega programa (lastni obrazec).

Organizator bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, s katero bodo urejena razmerja glede izvedbe predmeta tega javnega povabila.

Organizator izbranemu ponudniku zagotavlja prostor na Mestni tržnici, z možnostjo postavitve več začasnih premičnih objektov za izvajanje gostinske ponudbe (jurčki, leseni pulti ali podobno), postavitev odra in druge infrastrukture, potrebne za izpeljavo dogodka.

                                                                                                                                                                                     

Lokacijo postavitve gostinskih začasnih premičnih objektov in druge potrebne opreme za izvajanje gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa na Mestni tržnici skupaj dogovorita ponudnik in organizator do začetka projekta, v skladu z varnostnim načrtom za lokacijo.

                                                                            

Organizator bo izbranemu ponudniku izdal soglasje za izvedbo gostinske ponudbe v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017.

Način financiranja projekta

Ponudnik nosi vso poslovno tveganje financiranja izvedbe ponudbe na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017.

Priprava ponudbe

Ponudba mora biti pisna in v celoti sestavljena v slovenskem jeziku.

Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik morajo izkazovati aktualno stanje zainteresiranega ponudnika.

V primeru, da ponudnik ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil in prilog, bo pozvan k dopolnitvi. Če prijava ne bo dopolnjena v roku, ki ga bo določil zavod, se ponudnik izloči.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani zainteresiranega ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja zainteresiranega ponudnika.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbo, izpolniti vsa prazna mesta. Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom.

3. MERILO ZA IZBOR

Merilo za izbor:

 • višina ponujenega zneska nad obveznim prispevkom za sodelovanje.

Izhodiščni in obvezni minimalni prispevek za sodelovanje na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017 je 1.500,00 EUR neto.

Zainteresirani ponudnik, ki bo ponudil nižji znesek od navedenega, bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Organizator bo po odpiranju ponudb pregledal ponudbe in po ugotovitvi, katere ponudbe so pravilne in primerne, nadaljeval postopek s ponudniki, ki so oddali takšne ponudbe. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ponudbeno vrednost, bodo ponudniki pozvani k predložitvi novih ponudb. Organizator se bo v nadaljnjih krogih pogajanj lahko sestal in pogajal z vsemi ponudniki istočasno ali tudi z vsakim posebej ali pa zahteval le predložitev novih ponudb. Organizator se bo pred oddajo končne ponudbe sestal z vsemi ponudniki istočasno in jih obvestil o zadnje ponujenih zneskih vseh ponudnikov, ki sodelujejo v pogajanjih. Organizator bo k oddaji končne ponudbe pozval vse ponudnike istočasno in v povabilu izrecno zapisal, da gre za zadnji krog pogajanj in s tem predložitev končne ponudbe. V primeru, če se ponudnik tekom pogajanj ne bo odzval na organizatorjevo povabilo in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo organizator v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. V primeru, da bo organizator prejel samo eno ponudbo oziroma bo samo ena ponudba pravilna in primerna, bodo pogajanja potekala samo s tem ponudnikom.

4. TERMIN ZA IZVEDBO PROJEKTA

Izvajalec mora gostinske storitve in zabavno glasbeni program na lokaciji Mestne tržnice, ki so predmet tega povabila, izvajati najmanj v terminu od 4. 8. do 5. 8. 2017, vsak dan od 20. do najkasneje 5. ure zjutraj naslednjega dne. Dokončne ure nudenja storitev in izvedbe programa se uskladijo z organizatorjem, zaradi pridobivanja nadaljnjih dovoljenj.

Izvajalec mora pri izvedbi tesno sodelovali z organizatorjem in ga tekoče obveščati o stanju pri izvajanju predmeta tega povabila.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki naj svojo pisno ponudbo oddajo najkasneje do petka, 19 5. 2017, do 12. ure na naslov: Zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj, z oznako: »Ptujska poletna noč 2017 - izvedba gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice«

Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

6. OBRAVNAVA PONUDB IN OBVESTILO O IZIDU

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v najkrajšem možnem času oz. najkasneje do petka, 2. 6.2017.

Zavod lahko javno povabilo po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi.

7. INFORMACIJE

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih Zavoda za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj. Objavljena je tudi na spletni strani Zavoda za turizem Ptuj, www.ptuj.info.

Za dodatne informacije lahko pokličete na Zavod za turizem Ptuj, Moniko Klinc, tel. 031 382 511 ali pišete na elektronski naslov   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , z navedbo »Ptujska poletna noč 2017 - lokacija Mestna tržnica«.

Zavod za turizem Ptuj

Obrazec 1 

Organizator

Zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj

Predmet javnega povabila

Ptujska poletna noč 2017 - izvedba gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice

 

PODATKI O PONUDNIKU

Firma oz. ime

 

Zakoniti zastopnik

 

ID za DDV

 

Številka TRR

 

Matična številka

 

Naslov

 

Št. registracije

 

Datum registracije

 

Registrsko sodišče

 

Številka telefona

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

 

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

     


Obrazec 2

IZJAVA

Podpisani zakoniti zastopnik/ pooblaščenec ponudnika izjavljam:

-          da smo seznanjeni z vsemi določili ter pogoji za udeležbo v predmetnem postopku. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

-          da smo določila povabila razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe,

-          da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem povabilu,

-          da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno odgovornost,

-          ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno povabilo,

-          v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni,

-          da v primeru, da organizator razveljavi povabilo, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.

Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:

-          da v času prijave na povabilo nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem postopku, ki ima lahko za posledico prenehanje naše dejavnosti,

-          imamo poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,

-          imamo poravnane vse zapadle obveznosti do Zavoda za turizem Ptuj,

-          smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega povabila,

-          da bomo po končani prireditvi in prejemu računa s strani organizatorja, plačali na račun Zavoda za turizem Ptuj ponujeni neto znesek prispevka za pridobitev pravice izvajanja gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2017,

-          da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v dokumentaciji tega javnega povabila,

-          da bomo predmet tega povabila izvedli v skladu z vsemi obveznimi zahtevami glede izvedbe iz tega povabila.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

     
     


Obrazec 3

 

 

Ponudnik

 

Naslov

 

 

PONUDBA

št.:

 

Javno povabilo

Organizator

Zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj

Predmet javnega povabila

Ptujska poletna noč 2017 - izvedba gostinskih storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji Mestne tržnice

VIŠINA PONUJENEGA ZNESKA V EUR

 

Izhodiščni in obvezni minimalni prispevek za sodelovanje na prireditvi na lokaciji Mestne tržnice je 1.500,00 EUR neto. Zainteresirani ponudnik, ki bo ponudil nižji znesek od navedenega, bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Organizator bo po odpiranju ponudb pregledal ponudbe in po ugotovitvi, katere ponudbe so pravilne in primerne, nadaljeval postopek s ponudniki, ki so oddali takšne ponudbe. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ponudbeno vrednost, bodo ponudniki pozvani k predložitvi novih ponudb. Organizator se bo v nadaljnjih krogih pogajanj lahko sestal in pogajal z vsemi ponudniki istočasno ali tudi z vsakim posebej ali pa zahteval le predložitev novih ponudb. Organizator se bo pred oddajo končne ponudbe sestal z vsemi ponudniki istočasno in jih obvestil o zadnje ponujenih zneskih vseh ponudnikov, ki sodelujejo v pogajanjih. Organizator bo k oddaji končne ponudbe pozval vse ponudnike istočasno in v povabilu izrecno zapisal, da gre za zadnji krog pogajanj in s tem predložitev končne ponudbe. V primeru, če se ponudnik tekom pogajanj ne bo odzval na organizatorjevo povabilo in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo organizator v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. V primeru, da bo organizator prejel samo eno ponudbo oziroma bo samo ena ponudba pravilna in primerna, bodo pogajanja potekala samo s tem ponudnikom.

Organizator se bo pogajal o merilu v predmetnem povabilu, torej višini ponujenega zneska v EUR.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

     
     
 
   
 

Upcoming Events

Tue May 23
»GOSPODARJI PREHODOV, Ptuj na prehodu iz bronaste v železno dobo«
Tue May 23 @08:00 -
Dama z zlatimi uhani
Tue May 23 @08:00 - 19:00
Razstava Hermann Hesse
Tue May 23 @08:00 -
Posthumna razstava Albina Lugariča
Tue May 23 @08:00 -
Razstava France Mihelič
Tue May 23 @10:15 -
PoTUJ trajnostno
Tue May 30 @16:00 - 20:00
10 krogov za 10 nasmehov
Sat Jun 03 @08:00 -
15.Poli maraton

AKTUALNI PAKETI

zakl_vina
Zakladnica tisočletij
Zakladnica dobrot
Zakladnica dobrega počutja

Sports & Recreation

Travelers